ID bài viết : 00160426 / Sửa lần cuối : 26/06/2018

Tivi không nhận dạng được thiết bị USB.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hãy kiểm tra như sau.

  1. Kết nối lại cáp USB và đảm bảo Tivi và thiết bị được kết nối an toàn.
  2. Nếu bạn sử dụng USB hub, hãy kết nối với BRAVIA TV trực tiếp mà không cần dùng hub.