ID bài viết : 00160426 / Sửa lần cuối : 14/10/2016

TV không nhận diện thiết bị USB.

TV không nhận diện thiết bị USB.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Kiểm tra như sau.

  1. Kết nối lại cáp USB, và chắc chắn rằng các TV và các thiết bị được kết nối một cách an toàn.
  2. Nếu bạn sử dụng một hub USB, kết nối với TV BRAVIA trực tiếp mà không qua bộ chia.