ID bài viết : 00156168 / Sửa lần cuối : 21/08/2018

Ảnh mờ hoặc dư ảnh xuất hiện trong những cảnh chuyển động.

Ảnh mờ hoặc dư ảnh xuất hiện trong những cảnh chuyển động.

  Các vấn đề ảnh mờ hoặc dư ảnh có thể xảy ra phụ thuộc vào cảnh chụp.
  Để làm sắc nét hình ảnh, thiết lập Random noise reduction sang Low hoặc Off theo các bước sau đây.

  1. Nhấn nút ACTION MENU trên điều khiển.
  2. Chọn Picture trong mục Display&Sound.
  3. Chọn Advanced settings.
  4. Chọn Clarity.
  5. Chọn Random noise reduction.
  6. Chọn Low hoặc Off.