ID bài viết : 00194275 / Sửa lần cuối : 18/05/2022

Tại sao tôi không thể nhận các kênh mới?

  TV không thể tự động nhận các dịch vụ phát sóng mới. Để nhận các dịch vụ phát sóng mới, hãy quét lại các kênh như sau:

  Đối với các mẫu Android TV™/Google TV™:

  1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Channels & Inputs (Kênh & Ngõ vào) — Channels (Kênh) — Channel setup (Thiết lập kênh) — Auto tuning (Tự động dò kênh) — Digital (Kỹ thuật số).
   • Chọn Watching TV (Tivi đang xem) — Channel setup (Cài đặt kênh) — Auto tuning (Tự động dò kênh) — Digital (Kỹ thuật số).
   • Chọn Watching TV (Tivi đang xem) — Channels (Kênh) — Channel setup (Cài đặt kênh) — Auto tuning (Tự động dò kênh) — Digital (Kỹ thuật số).
   • Chọn Watching TV (Tivi đang xem) — Channels (Kênh) — Channel setup (Cài đặt kênh) — Digital setup (Thiết lập kỹ thuật số) — Digital tuning (Tự động dò kênh) — Digital auto tuning (Tự động dò kênh kỹ thuật số).
   • Chọn Channel setup (Cài đặt kênh) — Digital setup (Thiết lập kỹ thuật số) — Digital tuning (Tự động dò kênh) — Digital auto tuning (Tự động dò kênh kỹ thuật số).

  Đối với các mẫu Tivi bên dưới:

  Dòng KLVxxP4xxB, Dòng KDxxS9xxxB, Dòng KDLxxW5xxB, Dòng KDLxxW6xxB, Dòng KDLxxW7xxB, Dòng KDLxxW8xxB, Dòng KDLxxW9xxB, Dòng KDxxX8xxxB, Dòng KDxxX9xxxB, Dòng XBRxxX8xxB, Dòng XBRxxX9xxB, Dòng W70C và Dòng W78C

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Digital Set-up (Thiết lập kỹ thuật số).
  4. Chọn Digital Auto Tuning (Dò kênh tự động digital).

  Đối với các mẫu Tivi khác:

  Chọn quy trình dưới đây tương ứng với Tivi của bạn.

  Bước A

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
  4. Chọn Channel Set-up (Cài đặt kênh).
  5. Chọn Digital Set-up (Thiết lập kỹ thuật số).
  6. Chọn Digital Tuning (Dò kênh kỹ thuật số).
  7. Chọn Digital Auto Tuning (Dò kênh tự động digital).
  8. Chọn OK.

  Bước B

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Preferences (Tùy chọn) hoặc System Settings (Cài đặt hệ thống).
  4. Chọn Channel Setup (Thiết lập kênh).
  5. Chọn Auto Program (Tự động lập trình) hoặc Auto Tuning (Tự động dò kênh).
  6. Chọn OK.