ID bài viết : 00194275 / Sửa lần cuối : 09/10/2020

Tại sao tôi không thể nhận các kênh mới?

  Tivi không thể tự động nhận các dịch vụ phát sóng mới.
  Để nhận các dịch vụ phát sóng mới, hãy dò tìm lại các kênh như sau:

  Đối với các mẫu Android TV™:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Channel Set-up (Cài đặt kênh).
  4. Chọn Digital Set-up (Thiết lập kỹ thuật số).
  5. Chọn Digital Tuning (Dò kênh kỹ thuật số).
  6. Chọn Digital Auto Tuning (Dò kênh tự động digital).

  Đối với các mẫu máy bên dưới:
  Dòng KLVxxP4xxB, Dòng KDxxS9xxxB, Dòng KDLxxW5xxB, Dòng KDLxxW6xxB, Dòng KDLxxW7xxB, Dòng KDLxxW8xxB, Dòng KDLxxW9xxB, Dòng KDxxX8xxxB, Dòng KDxxX9xxxB, Dòng W70C và Dòng W78C

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Digital Set-up (Thiết lập kỹ thuật số).
  4. Chọn Digital Auto Tuning (Dò kênh tự động digital).

  Đối với các mẫu khác:
  Chọn quy trình dưới đây tương ứng với Tivi của bạn.

  Bước A

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
  4. Chọn Channel Set-up (Cài đặt kênh).
  5. Chọn Digital Set-up (Thiết lập kỹ thuật số).
  6. Chọn Digital Tuning (Dò kênh kỹ thuật số).
  7. Chọn Digital Auto Tuning (Dò kênh tự động digital).
  8. Chọn OK.

  Bước B

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Preferences (Tùy chọn) hoặc System Settings (Cài đặt hệ thống).
  4. Chọn Channel Setup (Thiết lập kênh).
  5. Chọn Auto Program (Tự động lập trình) hoặc Auto Tuning (Tự động dò kênh).
  6. Chọn OK.
    

  *Android TV là nhãn hiệu của Google LLC.