ID bài viết : 00174760 / Sửa lần cuối : 27/12/2017

Dung lượng tập tin tối đa được hỗ trợ cho một thiết bị USB và dung lượng lưu trữ tối đa được cho phép đối với ổ cứng (HDD) kết nối với Tivi bằng bao nhiêu?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Dung lượng tập tin tối đa được hỗ trợ cho một thiết bị USB và dung lượng lưu trữ tối đa được cho phép đối với ổ cứng kết nối với Tivi như sau:

Hệ thống tập tin
Dung lượng tập tin tối đa
Dung lượng ổ cứng tối đa
FAT16
2GB
Không được hỗ trợ
FAT32
4GB
2TB
exFAT
16TB
16TB
NTFS
16TB
16TB

Lưu ý: Sony không thể đảm bảo tính tương thích giữa BRAVIA và thiết bị USB không phải của Sony.