ID bài viết : 00202588 / Sửa lần cuối : 15/08/2019

Sử dụng Menu Tivi / Thanh menu Tivi

  Đối với dòng A9G/X85G/X95G/Z9G:
  Nhấn nút TV trong khi xem một chương trình Tivi để hiển thị Menu Tivi.
  Bạn có thể kiểm tra các chương trình Tivi khác trong khi xem chương trình Tivi hiện tại và bạn cũng có thể chuyển sang kênh mà bạn thường xuyên xem bằng một thao tác duy nhất. 
  Nếu bạn không muốn hiển thị Menu Tivi, nhấn nút TV hoặc nút BACK.

  Các mẫu Tivi khác với những mẫu nêu trên:
  Nhấn nút TV trong khi xem một chương trình Tivi để hiển thị Thanh menu Tivi.
  Bạn có thể kiểm tra các chương trình Tivi khác trong khi xem chương trình Tivi hiện tại và bạn cũng có thể chuyển sang kênh mà bạn thường xuyên xem hoặc chuyển sang ứng dụng mà bạn đã dùng gần đây bằng một thao tác duy nhất.
  Nếu bạn không muốn hiển thị Thanh menu Tivi, nhấn nút TV hoặc nút BACK.