ID bài viết : 00202588 / Sửa lần cuối : 08/07/2019

Sử dụng Thanh menu Tivi

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nhấn nút TV trong khi xem một chương trình Tivi để hiển thị Thanh menu Tivi.
Bạn có thể kiểm tra các chương trình Tivi khác trong khi xem chương trình Tivi hiện tại và bạn cũng có thể chuyển sang kênh bạn thường xuyên xem hoặc chuyển sang ứng dụng mà bạn đã dùng gần đây bằng một thao tác duy nhất.
Nếu bạn muốn tắt Thanh menu Tivi, hãy nhấn nút TV hoặc nút BACK.