ID bài viết : 00142136 / Sửa lần cuối : 05/11/2020

Hình ảnh bị mờ khi xem các chương trình phát sóng kỹ thuật số.

  Đôi khi bạn có thể giảm độ nhòe bằng cách thay đổi các cài đặt chất lượng hình ảnh dưới đây.

  1. Đặt Digital noise reduction (Giảm nhiễu kỹ thuật số) thành Low (Thấp).
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) — Picture (Hình ảnh) — Advanced Settings (Cài đặt nâng cao) — Clarity (Độ rõ nét).
     LƯU Ý: Nếu Advanced Settings (Cài đặt nâng cao) không xuất hiện, hãy chọn Clarity (Độ rõ nét).
    • Chọn BRAVIA Settings (Cài đặt BRAVIA) hoặc Picture & Display (Hiển thị & Âm thanh) — Picture adjustments (Điều chỉnh hình ảnh) — Advanced settings (Cài đặt nâng cao) — Clarity (Độ rõ nét).
    • Chọn Display (Hiển thị) — Picture (Hình ảnh) — Advanced Settings (Cài đặt nâng cao) — Clarity (Độ rõ nét).
   4. Chọn Digital noise reduction (Giảm nhiễu kỹ thuật số) và đặt thành Low (Thấp).
  2. Điều chỉnh Sharpness (Độ nét).
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) — Picture (Hình ảnh) — Advanced Settings (Cài đặt nâng cao) — Clarity (Độ rõ nét).
     LƯU Ý: Nếu Advanced Settings (Cài đặt nâng cao) không xuất hiện, hãy chọn Clarity (Độ rõ nét).
    • Chọn BRAVIA Settings (Cài đặt BRAVIA) hoặc Picture & Display (Hiển thị & Âm thanh) — Picture adjustments (Điều chỉnh hình ảnh) — Advanced settings (Cài đặt nâng cao) — Clarity (Độ rõ nét).
    • Chọn Display (Hiển thị) — Picture (Hình ảnh) — Advanced Settings (Cài đặt nâng cao) — Clarity (Độ rõ nét).
   4. Điều chỉnh Sharpness (Độ nét).
  3. Giảm giá trị Gamma hiện tại theo gia số 1.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) — Picture (Hình ảnh) — Advanced Settings (Cài đặt nâng cao) — Brightness (Độ sáng).
     LƯU Ý: Nếu Advanced Settings (Cài đặt nâng cao) không xuất hiện, hãy chọn Brightness (Độ sáng).
    • Chọn BRAVIA Settings (Cài đặt BRAVIA) hoặc Picture & Display (Hiển thị & Âm thanh) — Picture adjustments (Điều chỉnh hình ảnh) — Advanced settings (Cài đặt nâng cao) — Brightness (Độ sáng).
    • Chọn Display (Hiển thị) — Picture (Hình ảnh) — Advanced Settings (Cài đặt nâng cao) — Brightness (Độ sáng).
   4. Giảm giá trị Gamma hiện tại theo gia số 1.

  LƯU Ý: Nếu các cài đặt trên không cải thiện được sự cố, hãy thử thay đổi cài đặt Random Noise Reduction (Giảm nhiễu ngẫu nhiên). Mục Random Noise Reduction (Giảm nhiễu ngẫu nhiên) sẽ hiển thị khi bạn chọn Clarity (Độ nét).