ID bài viết : 00142136 / Sửa lần cuối : 25/03/2019

Hình ảnh bị mờ khi xem chương trình truyền hình kĩ thuật số.

  Hình ảnh bị mờ khi xem chương trình truyền hình kĩ thuật số.

  Thỉnh thoảng, bạn có thể làm giảm độ mờ bằng cách thay đổi các thiết lập về chất lượng hình ảnh như sau.

  1. Thiết lập Digital noise reduction sang Low
    1. Nhấn nút ACTION MENU trên điều khiển từ xa
    2. Chọn Picture.
    3. Chọn Advanced settings.
    4. Chọn Clarity.
    5. Chọn Digital noise reduction và cài đặt Low.

  2. Điều chỉnh Sharpness (Độ sắc nét)
    1. Nhấn nút ACTION MENU trên điều khiển từ xa
    2. Chọn Picture.
    3. Chọn Advanced settings.
    4. Điều chỉnh Sharpness

  3. Giảm giá trị Gamma xuống 1
    1. Nhấn nút ACTION MENU trên điều khiển từ xa
    2. Chọn Picture.
    3. Chọn Advanced settings.
    4. Chọn Brightness.
    5. Giảm giá trị Gamma xuống 1