ID bài viết : 00151621 / Sửa lần cuối : 17/06/2016

Một số kênh phát sóng hiển thị ở các banner ngay cả khi xem hình ảnh từ nguồn HDMI.

Một số kênh phát sóng hiển thị ở các banner ngay cả khi xem hình ảnh từ nguồn HDMI.

  Các kênh phát sóng được xem cuối cùng hiển thị trên banner khi tắt TV trong chế độ Twin Picture sau đó bật trở lại. Để bỏ số kênh ở banner, thiết lập sang Twin Picture lần nữa, sau đó chọn Single picture.

  Thực hiện theo các bước dưới đây.

  1. Nhấn nút ACTION MENU trên điều khiển.
  2. Chọnt Twin Picture.
  3. Nhấn nút ACTION MENU trên điều khiển lần nữa.
  4. Chọn Single picture.

  LƯU ÝTV không thể bật chế độ Twin Picture cho đến khi đầu vào HDMI được chọn.