ID bài viết : 00139351 / Sửa lần cuối : 18/12/2018

Picture mode (Chế độ hình ảnh) không chuyển sang Cinema home (Cinema tại nhà), ngay cả khi đang phát nội dung ở định dạng 1080/24p (hoặc 720/24p).

    Khi phát nội dung từ thiết bị lưu trữ USB, mạng tại nhà, hoặc một dịch vụ video Internet, Picture mode (Chế độ hình ảnh) không tự động chuyển sang Cinema home (Cinema tại nhà).
    Để xem ở chế độ Cinema home (Cinema tại nhà), hãy làm theo các bước sau đây để cài đặt Picture mode (Chế độ hình ảnh) thành Cinema home (Cinema tại nhà) theo cách thủ công.

    1. Nhấn nút Action menu (Menu Thao tác) trên điều khiển từ xa trong khi nội dung đang được hiển thị.
    2. Chọn Picture (Hình ảnh) trong danh mục Display & Sound (Hiển thị và âm thanh).
    3. Chọn Picture mode (Chế độ hình ảnh) và cài đặt Cinema Home (Cinema tại nhà).