ID bài viết : 00132705 / Sửa lần cuối : 01/01/2016

Danh sách kênh được hiển thị trong DISCOVER ngay cả khi Built-in tune trong Quản lý ngõ vào (Manage inputs) được thiết lập sang Ẩn (Hidden).

Danh sách kênh được hiển thị trong DISCOVER ngay cả khi Built-in tune trong Quản lý ngõ vào (Manage inputs) được thiết lập sang Ẩn (Hidden).

  Đây là một đặc điểm kỹ thuật của TV.
  Nếu bạn không muốn danh sách kênh hiển thị trong DISCOVER, hãy thực hiện các bước sau đây.

  1. Nhấn nút DISCOVER trên điều khiển từ xa.
  2. Nhấn nút mũi tên xuống Image.
  3. Chọn Category Display Options trong mục Settings.
  4. Chọn các mục như Feature, vv...
  5. Chọn Hidden.


  LƯU Ý: Thực hiện các bước dưới đây để điều chỉnh thiết lập Quản lý ngõ vào (Manage inputs).

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn External inputs trong mục TV.
  4. Chọn Manage inputs.