ID bài viết : 00147614 / Sửa lần cuối : 26/05/2016

Chế độ Hình đôi tự động đóng sau khi chọn Hình đôi (Twin Picture).

Chế độ Hình đôi tự động đóng sau khi chọn Hình đôi (Twin Picture).

    Các loại tín hiệu duy nhất có thể được hiển thị trong chế độ Twin Picture là Digital 2K và tín hiệu analog. Tín hiệu 4K và 3D không được hỗ trợ trong chế độ Twin Picture. Nếu tín hiệu là 4K hay 3D, chế độ Twin Picture sẽ tự động đóng lại.


    Để sử dụng chế độ Hình đôi, hãy xem mục Hỏi Đáp dưới đây.
    Hướng dẫn hiển thị hai hình ảnh cùng lúc