ID bài viết : 00146020 / Sửa lần cuối : 18/12/2018

Tùy chọn Auto Picture Mode (Tự động điều chỉnh chế độ Hình ảnh) trong menu TV Android chuyển sang màu xám và không thể chọn được.

    Tùy chọn Auto Picture Mode (tự động điều chỉnh chế độ Hình ảnh) chỉ có khi sử dụng ngõ vào HDMI và sẽ chuyển sang màu xám khi sử dụng ngõ vào khác.