ID bài viết : 00122509 / Sửa lần cuối : 24/11/2019

Một màn hình trống màu trắng thỉnh thoảng hiển thị khi TV bật chức năng Daydream.

  Daydream được bật ON ở chế độ mặc định.

  Tuy nhiên, nếu đồng hồ trên BRAVIA không phù hợp với máy chủ Internet của bạn, TV không thể sử dụng hình ảnh từ máy chủ, và một màn hình trắng hiển thị thay thế.

  Thực hiện theo các bước dưới đây để thiết lập phương pháp để đạt được thời gian và tắt chức năng Daydream.

  Làm thế nào để thiết lập phương pháp đạt được thời gian.
  Khi kết nối với Internet:

  1. Dùng điều khiển đi kèm, nhấn nút HOME.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Date & time trong mục SYSTEM PREFERENCES.
  4. Thiết lập Automatic date & time sang On.
  5. Thiết lập Time synchronization sang Use network-provided time.


  Khi không kết nối với Internet:

  1. Dùng điều khiển đi kèm, nhấn nút HOME.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Date & time trong mục SYSTEM PREFERENCES.
  4. Thiết lập Automatic date & time sang Off.
  5. Điều chỉnh thủ công TimeDate.
  1. Làm cách nào để tắt Daydream.
   1. Dùng điều khiển đi kèm, nhấn nút HOME.
   2. Chọn Settings.
   3. Chọn Daydream trong mục TV.
   4. Chọn Daydream.
   5. Thiết lập sang None.