ID bài viết : 00122509 / Sửa lần cuối : 05/11/2020

Đôi khi sẽ xuất hiện màn hình trắng khi Tivi chuyển sang Chế độ bảo vệ màn hình hoặc Daydream.

  Screen saver (Chế độ bảo vệ màn hình) hoặc Daydream được BẬT theo mặc định.
  Tuy nhiên, nếu đồng hồ trên Tivi BRAVIA không khớp với máy chủ Internet của bạn thì Tivi không thể lấy hình ảnh từ máy chủ và đồng thời, sẽ hiển thị màn hình trắng.

  Thực hiện theo các bước bên dưới để đặt phương thức lấy thời gian hoặc tắt Screen saver (Chế độ bảo vệ màn hình) hoặc Daydream.

  1. Cách đặt phương thức lấy thời gian.
   Khi đã kết nối với Internet:
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Hình ảnh cài đặt Settings (Cài đặt).
   3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Date & time (Ngày & giờ) — Automatic date & time (Ngày & giờ tự động) — đặt thành Enabled (Đã kích hoạt) hoặc Use network time (Sử dụng thời gian trên mạng).
     LƯU Ý: Nếu Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) không hiển thị, hãy chọnDate & time (Ngày & giờ).
    • Chọn Date & Time (Ngày & giờ) — Automatic date & time (Ngày & giờ tự động) — đặt thành ON (BẬT), rồi Chọn Time synchronization (Đồng bộ hóa thời gian) — đặt thành Use network-provided time (Sử dụng thời gian do mạng cung cấp).
     LƯU Ý: Chọn Automatic date & time (Ngày & giờ tự động) và nếu Use network time (Sử dụng thời gian trên mạng) hiển thị, hãy chọn tùy chọn đó.
   Khi chưa kết nối với Internet:
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Hình ảnh cài đặt Settings (Cài đặt).
   3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Date & time (Ngày & giờ) — Automatic date & time (Ngày & giờ tự động) — đặt thành Enabled (Đã kích hoạt) hoặc Use broadcast time (Sử dụng thời gian phát sóng).
     LƯU Ý: Nếu Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) không hiển thị, hãy chọnDate & time (Ngày & giờ).
    • Chọn Date & Time (Ngày & giờ) — Automatic date & time (Ngày & giờ tự động) — đặt thành Off (Tắt), rồi thiết lập cài đặt ngày giờ theo cách thủ công.
     LƯU Ý: Chọn Automatic date & time (Ngày & giờ tự động) và nếu Use broadcast time (Sử dụng thời gian phát sóng) được hiển thị, có thể điều chỉnh ngày và giờ bằng cài đặt đó.
  2. Cách tắt Screen saver (Chế độ bảo vệ màn hình) hoặcDaydream.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Hình ảnh cài đặt Settings (Cài đặt).
   3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Screen saver (Chế độ bảo vệ màn hình) — Screen saver (Chế độ bảo vệ màn hình) — Turn screen off (Tắt màn hình). (Android™ 9)
    • Chọn Screen saver (Chế độ bảo vệ màn hình) — Screen saver (Chế độ bảo vệ màn hình) — đặt thành Sleep (Ngủ). (Android 8.0 và Android 7.0)
    • Chọn chế độ DaydreamDaydream — đặt thành Sleep (Ngủ) hoặc None (Không có). (Android 6.0 hoặc cũ hơn)