ID bài viết : 00156111 / Sửa lần cuối : 26/08/2016

Mức đầu vào của AUX2 (phía sau) trong menu cài đặt không thể được điều chỉnh, hoặc mục thiết lập không xuất hiện.

Mức đầu vào của AUX2 (phía sau) trong menu cài đặt không thể được điều chỉnh, hoặc mục thiết lập không xuất hiện.

    Chỉ có các mức đầu vào cho AUX1 (mặt trước) mới có thể được điều chỉnh từ menu cài đặt.
    Để điều chỉnh mức đầu vào cho AUX2 (phía sau), điều chỉnh qua các thiết bị kết nối.