ID bài viết : 00140111 / Sửa lần cuối : 12/04/2017

Các thiết lập cho Talk Back và Switch Access thay đổi bất ngờ.

Các thiết lập cho Talk Back và Switch Access thay đổi bất ngờ.

  Khi Initial Setup (Thiết lập ban đầu) được thực hiện từ menu Cài đặt, Switch Access có thể thay đổi sang Off, và TalkBack có thể thay đổi thành On. Nếu cần, hãy làm theo các bước dưới đây để trả lại cài đặt.

  Hướng dẫn thay đổi trạng thái của Switch Access:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Accessibility trong mục System Preferences .
  4. Chọn Services.
  5. Chọn Switch Access.
  6. Chọn State và thiết lập sang On.


  Hướng dẫn thay đổi trạng thái của TalkBack:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Accessibility trong mục System Preferences .
  4. Chọn Services.
  5. Chọn TalkBack.
  6. Chọn State và cài đặt sang Off.