ID bài viết : 00148859 / Sửa lần cuối : 26/05/2016

Các đầu vào trên TV tự thay đổi khi kết nối cáp MHL.

  TV có một thiết lập Auto Input Change (MHL) cho phép TV tự động chuyển sang đầu vào MHL khi nó phát hiện một kết nối  Mobile High-Definition Link (MHL) bất kể TV  đang phát những nội dung gì.

  Hãy tham khảo các phương pháp điều chỉnh sau đây để xác nhận thiết lập MHL và thay đổi các thiết lập.

  Trên điều khiển từ xa của TV, nhấn nút HOME.

  1. Chọn Settings.
  2. Chọn External inputs, hoặc External inputs trong mục TV.
  3. Chọn BRAVIA Sync.
  4. Chọn Auto Input Change (MHL).
  5. Chọn ON hoặc OFF.