ID bài viết : 00132024 / Sửa lần cuối : 12/10/2015

Tại sao tôi không thể kết nối Tivi với router bằng kết nối 5GHz?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Tính năng Wi-Fi trong Tivi chỉ sẵn có và có thể cung cấp kết nối 2.4GHz.

Tùy chọn chuyển đổi USB Wireless LAN (UWA-BR100) có thể cung cấp kết nối 5GHz với các thiết lập sau.
Cài đặt Wi-Fi Direct Off, HOMESettingsNetworkWi-Fi directOff.
Tuy nhiên, các tính năng Wi-Fi Direct và Screen Mirroring chỉ sẵn có với 2.4GHz.