ID bài viết : 00140708 / Sửa lần cuối : 29/02/2016

Hướng dẫn sắp xếp các bài hát đvào danh sách chờ phát của Music.

  Hướng dẫn sắp xếp các bài hát đợi phát (Queue songs) vào danh sách chờ phát của Music.

  Hãy thực hiện như sau để Xếp  các bài hát từ Albums và Folders
  Xếp các bài hát từ Albums trong Music

  1. Nhấn nút LEFT trên điều khiển từ xa cho đến khi Menu(drawer) hiển thị
    Image
  2. Chọn Albums.
   Image
  3. Chọn bất cứ danh sách nhạc nào bạn muốn Xếp, sau đó nhấn và giữ nút ENTER trên điều khiển từ xa.
  4. Chọn Queue.  
   (The album is added.)Danh sách nhạc đã được thêm 

  Xếp các bài hát từ Folders trong Music.

  1. Nhấn nút LEFT trên điều khiển từ xa cho đến khi Menu(drawer) hiển thị
  2. Chọn Folders.
   Image
    
  3. Chọn bất cứ danh sách nhạc nào bạn muốn Xếp, sau đó nhấn và giữ nút ENTER trên điều khiển từ xa.
  4. Chọn Queue
   (The folder is added.)Thư mục đã được thêm 

  Xếp các bài hát.

  1. Chọn bài hát bạn muốn Xếp bằng cách nhấn ENTER trên điều khiển từ xa 
  2. Chọn Xếp (Queue).
   (Bài hát đã được thêm) 

  LƯU Ý: Để xác nhận các bài hát có trong Play queue hay không, chọn  ListenNext ở mục Music trong màn hình chính, sau đó nhấn và giữ nút ENTER và chọn Open
  Danh sách Play queue sẽ hiển thị