ID bài viết : 00151627 / Sửa lần cuối : 16/01/2019

Cách phát demo cho X-Reality Pro và các tính năng khác.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

LƯU Ý: Chỉ có thể chọn demo của các tính năng được Tivi hỗ trợ.

Làm theo các bước sau để phát demo nội dung.

 1. Bật Demo Mode (Chế độ demo).
  1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Retail mode settings (Cài đặt chế độ dành cho cửa hàng bán lẻ) trong danh mục System Preferences (Tùy chọn hệ thống).
  4. Chọn Demo Mode (Chế độ demo) và đặt về On (Bật).
 2. Nhấn nút INPUT (ĐẦU VÀO) trên điều khiển từ xa và di chuyển sang chương trình Tivi hoặc màn hình đầu vào bên ngoài.
 3. Phát nội dung riêng lẻ từ menu thao tác.
  1. Nhấn ACTION MENU (MENU THAO TÁC) trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Loop Demo (Demo vòng lặp) hoặc ePOP+Feature Demo (ePOP+Demo tính năng). Demo vòng lặp bắt đầu.
  3. Nhấn lại ACTION MENU (MENU THAO TÁC) trên điều khiển từ xa.
  4. Chọn Demo để phát.

Sau khi phát lại, hãy làm theo các bước bên dưới để đặt Demo Mode (Chế độ demo) và Picture Reset Mode (Chế độ thiết lập lại ảnh) về Off (Tắt).

 1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa.
 2. Chọn Settings (Cài đặt).
 3. Chọn Retail mode settings (Cài đặt chế độ dành cho cửa hàng bán lẻ) trong danh mục System Preferences (Tùy chọn hệ thống).
 4. Chọn Demo Mode (Chế độ demo) và đặt về Off (Tắt).
 5. Chọn Picture Reset Mode (Chế độ thiết lập lại ảnh) và đặt về Off (Tắt).

LƯU Ý: Khi Demo Mode (Chế độ demo) được bật, Picture Reset Mode (Chế độ thiết lập lại ảnh) tự động bật lên. Nếu Picture Reset Mode (Chế độ thiết lập lại ảnh) đang bật, cài đặt chất lượng hình ảnh để hiển thị ở mặt trước cửa hàng vẫn được duy trì, vì vậy hãy tắt chế độ này