ID bài viết : 00152962 / Sửa lần cuối : 19/12/2016

Không thể điều chỉnh chất lượng hình ảnh và âm thanh trong khi đang sử dụng Google Cast.

Không thể điều chỉnh chất lượng hình ảnh và âm thanh trong khi đang sử dụng Google Cast.

  Chất lượng hình ảnh và âm thanh không thể điều chỉnh trong khi đang sử dụng Google Cast. Chúng được thiết lập phù hợp với ứng dụng YouTube, ứng dụng Google Play Movies & TV, vv...

  Thực hiện theo các bước dưới đây để điều chỉnh hình ảnh và chất lượng âm thanh trước khi Cast nội dung (như ví dụ với YouTube):

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
  2. Chọn YouTube trong mục Apps.
  3. Phát bất kỳ nội dung.
  4. Nhấn nút ACTION MENU trên điều khiển trong khi đang phát lại nội dung.
  5. Chọn Picture adjustments or Sound adjustments để chỉnh chất lượng hình ảnh hoặc âm thanh.
  6. Thực hiện Google Cast một lần nữa để kiểm tra xem các hình ảnh và chất lượng âm thanh đã được điều chỉnh chưa.