ID bài viết : 00154604 / Sửa lần cuối : 12/07/2018

Tôi có thể thay đổi âm lượng cho từng thiết bị đã nhóm không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

, bạn có thể điều chỉnh âm lượng cho tất cả hoặc từng thiết bị đã nhóm.

Thực hiện như sau để điều chỉnh âm lượng cho từng thiết bị:

  1. Sau khi tạo nhóm, khi phát nội dung, chọn nút âm lượng để điều chỉnh âm lượng cho từng loa

    Nút âm lượng
  2. Màn hình dưới đây sẽ bật lên, cho phép bạn điều chỉnh âm lượng cho từng thiết bị trong nhóm.

    Âm lượng thiết bị