ID bài viết : 00135778 / Sửa lần cuối : 04/04/2018

TV BRAVIA chuyển sang chế độ chờ khi thiết bị USB được kết nối qua bộ chia USB.

TV BRAVIA chuyển sang chế độ chờ khi thiết bị USB được kết nối qua bộ chia USB.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

TV không hỗ trợ việc dùng bộ chia USB hoặc các thiết bị USB kết nối thông qua bộ chia. Vui lòng Kết nối thiết bị USB trực tiếp đến TV mà không sử dụng bộ chia.