ID bài viết : 00148851 / Sửa lần cuối : 26/04/2018

Tôi có thể thay đổi Daydream sang các hình ảnh khác nhau không?

Tôi có thể thay đổi Daydream sang các hình ảnh khác nhau không?

    Bạn không thể thay đổi hình ảnh trong chức năng Daydream.