ID bài viết : 00148851 / Sửa lần cuối : 26/04/2018

Tôi có thể thay đổi Daydream sang các hình ảnh khác nhau không?

Tôi có thể thay đổi Daydream sang các hình ảnh khác nhau không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bạn không thể thay đổi hình ảnh trong chức năng Daydream.