ID bài viết : 00147611 / Sửa lần cuối : 31/05/2016

Tôi có thể thay đổi cách sắp xếp các nội dung trong các ứng dụng Album, Music, và Video?

Tôi có thể thay đổi cách sắp xếp các nội dung trong các ứng dụng Album, Music, và Video?

    Các nội dung trong các ứng dụng  Album, Music, và Video không thể thay đổi được.