ID bài viết : 00151566 / Sửa lần cuối : 15/06/2016

Điều khiển bằng Giọng nói (Voice/Speech input) được nhận diện như là một ngôn ngữ khác.

  Điều khiển bằng Giọng nói (Voice/Speech input) được nhận diện như là một ngôn ngữ khác. 


  Thay đổi ngôn ngữ của Voice/Speech.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Speech trong mục SYSTEM PREFERENCE.
  4. Chọn Language.
  5. Chọn một ngôn ngữ.