ID bài viết : 00151560 / Sửa lần cuối : 25/09/2016

Nút DIGITAL/ANALOG trên điều khiển từ xa không hoạt động trên menu chính hoặc khi một ứng dụng được hiển thị.

Nút DIGITAL/ANALOG trên điều khiển từ xa không hoạt động trên menu chính hoặc khi một ứng dụng được hiển thị.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nút DIGITAL/ANALOG hiện có sẵn trong khi TV BRAVIA trên đầu vào TV (broadcast) hoặc đầu vào bên ngoài.
Trước khi sử dụng các nút DIGITAL/ANALOG, thay đổi chế độ TV bằng điều khiển từ xa IR (hồng ngoại).