ID bài viết : 00167332 / Sửa lần cuối : 31/03/2021

Không có video hiển thị khi lựa chọn phía sau camera.

    Không có video hiển thị khi lựa chọn phía sau máy ảnh.


    CẢNH BÁO:  Có nguy cơ hư hỏng phần cứng và hư hỏng cá nhân. Đối với camera Sony không có màn hình phía sau, vui lòng liên hệ nhà sản xuất để thiết lập kết nối thích hợp. Đối với camera Sony có màn hình phía sau, hướng dẫn cài đặt nhanh hiện đang có sẵn trực tuyến. Hướng dẫn sử dụng đã được đăng trên trang hỗ trợ sản phẩm của bạn.

    Có thể không có nguồn cấp kèm theo các camera có màn hình phía sau. Đảm bảo kết nối đúng với nguồn điện và kết nối video được gắn chặt.