ID bài viết : 00101065 / Sửa lần cuối : 22/01/2019

Không thể nhập Cài đặt băng tần

  QUAN TRỌNG: Bạn có thể chọn băng tần không dây cho chức năng Wi-Fi Direct khi Tivi không được kết nối với bất kỳ bộ định tuyến không dây nào.

  Khi màn hình chờ cho cài đặt Wi-Fi Direct được hiển thị, hãy làm theo các bước dưới đây để truy cập vào cài đặt băng tần của Tivi. (Sử dụng cho các mẫu Tivi năm 2014.)

  1. Nhấn Options (Tùy chọn).
  2. Chọn Band Setting (Cài đặt băng tần).
  3. Chọn Auto (Tự động).

   LƯU Ý:

   • Chỉ chọn Auto (2.4GHz Band) (Tự động (Băng tần 2.4GHz)) khi kết nối với các thiết bị hỗ trợ băng tần 2.4GHZ.
   • Chọn Auto (5GHz Band) (Tự động (Băng tần 5GHz)) khi kết nối với các thiết bị hỗ trợ băng tần 5GHZ.
   • Để biết thông tin về băng tần không dây được hỗ trợ của Tivi, hãy kiểm tra thông số kỹ thuật của thiết bị. 

  Làm theo các bước dưới đây về cách thiết lập cài đặt băng tần của Tivi. (Sử dụng cho các mẫu Android TV.)

  1. Chọn Setting (Cài đặt)
  2. Chọn Network (Mạng).
  3. Chọn Wi-Fi Direct.
  4. Chọn Advanced settings (Cài đặt nâng cao).

   Ảnh

   LƯU Ý:

   • Không thể sử dụng Cài đặt băng tần khi bạn đã thiết lập cài đặt Wi-Fi trong Thiết lập mạng.
   • Cài đặt băng tần phù hợp nhất sẽ được chọn khi bật tính năng Wi-Fi Direct trên Tivi.