ID bài viết : 00151555 / Sửa lần cuối : 29/05/2020

Lỗi: 1107, 2123 hoặc 1106 xuất hiện trong quá trình cập nhật phần mềm.

  Khi gặp phải thông báo lỗi, hãy thực hiện các bước khắc phục sự cố như sau:

  Nếu sự cố này xảy ra, hãy làm như sau:

  1. Hãy kiểm tra tình trạng mạng:
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
   4. Chọn Set-up (Thiết lập).
   5. Chọn Network (Mạng).
   6. Chọn Network Set-up (Thiết lập mạng).
   7. Chọn View Network setting and status (Xem cài đặt và trạng thái mạng).
   8. Chọn Kiểm tra kết nối (Check Connection).

    Vui lòng xác nhận rằng kết nối mạng vẫn OK. Nếu không, vui lòng thực hiện lại kết nối mạng.
    1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa.
    2. Chọn Settings (Cài đặt).
    3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
    4. Chọn Set-up (Thiết lập).
    5. Chọn Network (Mạng).
    6. Chọn Network Set-up (Thiết lập mạng).
    7. Chọn Set up network connection (Thiết lập kết nối mạng).
    8. Chọn Privacy Policy (Chính sách bảo mật).
    9. Chọn Agree (Đồng ý).
    10. Chọn Easy (Đơn giản) hoặc Expert (Nâng cao) để thiết lập mạng của bạn.

  2. Nếu sự cố vẫn xảy ra, hãy thực hiện cập nhật phần mềm qua USB:
   1. Nhấp vào đây để biết cách cập nhật lên bản cập nhật phần mềm mới nhất.
   2. Sao chép phần mềm mới vào bộ nhớ USB.
   3. Tiến hành cập nhật phần mềm qua USB như sau:
    1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
    2. Chọn Settings (Cài đặt).
    3. Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng).
    4. Chọn Software Update (Cập nhật phần mềm).
    5. Chọn USB.

  3. Nếu thông báo lỗi vẫn xuất hiện và người dùng không thể cập nhật Tivi, vui lòng thực hiện khôi phục cài đặt gốc.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng).
   4. Chọn Factory Settings (Cài đặt gốc).
   5. Chọn Có (Yes).
   6. Chọn Có (Yes).