ID bài viết : 00112420 / Sửa lần cuối : 23/04/2018

Không có âm thanh khi xem video từ camera trên đồng hồ Live-View Remote hoặc thiết bị di động.

    Âm thanh không được hỗ trợ khi xem phim từ camera trên đồng hồ Live-View Remote hoặc thiết bị di động.

    Để phát lại video có âm thanh, hãy truyền video từ máy ảnh sang thiết bị khác có hỗ trợ phát cả video và âm thanh. Để biết chi tiết về cách truyền video sang một thiết bị khác, hãy tham khảo sổ tay đi kèm sản phẩm.

    Khi bạn xem phim trong camera từ đồng hồ Live-View Remote hoặc thiết bị di động, âm thanh sẽ không phát. Để phát lại phim có âm thanh, hãy truyền phim từ camera sang thiết bị khác, chẳng hạn như thiết bị di động hoặc máy tính và phát lại phim trên thiết bị.

    LƯU Ý: Tham khảo hướng dẫn để biết chi tiết về cách truyền phim sang thiết bị di động hoặc máy tính.