ID bài viết : 00060106 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Băng thông wireless (tốc độ tải) trở nên rất chậm hoặc ngắt kết nối một cách ngẫu nhiên khi máy tính di chuyển xa điểm truy cập.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Vấn đề kết nối Wi-Fi này có thể xảy ra trong trường hợp hiếm hoi như là kết quả của các yếu tố khác nhau, bao gồm độ mạnh tín hiệu, khoảng cách với tín hiệu Wi-Fi, số thiết bị sử dụng router Wi-Fi, và môi trường chung Wi-Fi. Vui lòng theo các bước sau để khắc phục sự cố cho vấn đề này và cải thiện băng thông Wireless (tốc độ tải) và ngắt kết nối ngẫu nhiên.

 1. Xác nhận rằng driver adapter wireless mới nhất đã được tải về và cài đặt.
  1. Nhấn nút kết hợp Windows Logo + X, và sau đó trên menu nhấp Device Manager.
  2. Trong cửa sổ Device Manager, nhấp đúp chuột Network adapters để mở rộng chọn lựa.
  3. Dưới Network adapters, nhấp đúp chuột vào Broadcom wireless adapter.
  4. Trong cửa sổ Broadcom wireless adapter Properties, nhấp tab Driver.
  5. Trên tab Driver, kế bên Driver Version, xác nhận driver adapter wireless:
   • Phiên bản Driver mới nhất cho Windows 8 là 5.93.99.187
   • Phiên bản Driver mới nhất cho Windows 8.1 là 5.93.97.187
  6. Nếu danh sách phiên bản driver giống nhau hoặc cao hơn phiên bản mới nhất, thực hiện bước kế tiếp. Nếu danh sách phiên bản driver thấp hơn phiên bản mới nhất, tải về và cài đặt driver adapter wireless trước, và sau đó thực hiện bước kế tiếp
 2. Điều chỉnh 802.11n Channel Width cho 2.4GHz.
  1. Nhấn phím kết hợp Windows Logo + X, và sau đó trên menu nhấp Device Manager.
  2. Trong cửa sổ Device Manager, nhấp đúp chuột Network adapters để mở rộng chọn lựa.
  3. Dưới Network adapters, nhấp đúp chuột vào Broadcom wireless adapter.
  4. Trong cửa sổ Broadcom wireless adapter Properties, nhấp tab Advanced.
  5. Trên tab Advanced, trong phần Property, nhấp để chọn Bandwidth Capability.
  6. Với chọn lựa Bandwidth Capability, trong phần Value, thay đổi giá trị từ 11a:20/40;11bg:20MHz thành 11a/b/g:20/40MHz.


 3. Thay đổi Wireless Network Properties
  1. Nhấn phím kết hợp Windows Logo + X trên bàn phím và, từ danh sách, nhấp Control Panel.
  2. Trong cửa sổ Control Panel, nhấp Network and Internet.
  3. Trong cửa sổ Network and Internet, nhấp Network and Sharing Center.
  4. Trong cửa sổ Network and Sharing Center, trên cột bên tay trái, nhấp Change adapter settings.
  5. Trong cửa sổ Network Connections, nhấp đúp chuột vào Wi-Fi.
  6. Trong cửa sổ Wi-Fi Status, nhấp vào nút Wireless Properties.
  7. Trong cửa sổWireless Network Properties, trên tab Connections, nhấp để đánh dấu check vào ô kế bên Connect even if the network is not broadcasting its name (SSID), và sau đó nhấp vào nút OK.


 4. Điều chỉnh loại Wireless Encryption của Router.
  1. Đăng nhập vào điểm truy cập không dây.

   LƯU Ý: Tham khảo hướng dẫn sử dụng Router cho các bước hướng dẫn từng bước truy cập và điều chỉnh các thiết lập Router.

  2. Nếu mã hóa wireless là WEP hoặc WPS-PSK(TKIP), thay đổi loại mã hóa thành WPS-PSK(AES).


 5. Điều chỉnh kênh wireless trên Router.
  1. Đăng nhập vào điểm truy cập không dây.

   LƯU Ý: Tham khảo hướng dẫn sử dụng Router cho các hướng dẫn từng bước truy cập và điều chỉnh các thiết lập Router.

  2. Điều chỉnh kênh wireless thành Channel 6 hoặc Channel 11.

This Wi-Fi connectivity issue can occur in rare instances as a result of a variety of variable factors, including signal strength, proximity to the Wi-Fi signal, number of devices utilizing the Wi-Fi router, and the general Wi-Fi environment. Please follow these steps to troubleshoot this issue and improve the wireless throughput (download speed) and random disconnects.

 1. Verify that the latest wireless adapter driver has been downloaded and installed.
  1. Press the Windows Logo + X key combination, and then on the menu click Device Manager.
  2. In the Device Manager window, double-click Network adapters to expand the selection.
  3. Under Network adapters, double-click the Broadcom  wireless adapter.
  4. In the Broadcom wireless adapter Properties window, click the Driver tab.
  5. On the Driver tab, next to Driver Version, verify the wireless adapters driver:
   • The latest Driver version for Windows 8 is 5.93.99.187
   • The latest Driver version for Windows 8.1 is 5.93.97.187
  6. If the driver version listed is the same or higher than the latest available, proceed to the next step. If the driver version listed is a lower version than the latest available, download and install the wireless adapter driver update first, and then proceed to the next step


 2. Adjust the 802.11n Channel Width for 2.4GHz.
  1. Press the Windows Logo + X key combination, and then on the menu click Device Manager.
  2. In the Device Manager window, double-click Network adapters to expand the selection.
  3. Under Network adapters, double-click the Broadcom wireless adapter.
  4. In the Broadcom wireless adapter Properties window, click the Advanced tab.
  5. On the Advanced tab, in the Property section, click to select Bandwidth Capability.
  6. With Bandwidth Capability selected, in the Value section, change the value from 11a:20/40;11bg:20MHz to 11a/b/g:20/40MHz.


 3. Modify the Wireless Network Properties
  1. Press the Windows Logo + X key combination on the keyboard and, from the list, click Control Panel.
  2. In the Control Panel window, click Network and Internet.
  3. In the Network and Internet window, click Network and Sharing Center.
  4. In the Network and Sharing Center window, on the left hand column, click Change adapter settings.
  5. In the Network Connections window, double-click Wi-Fi.
  6. In the Wi-Fi Status window, click the Wireless Properties button.
  7. In the Wireless Network Properties window, on the Connections tab, click to place a check mark in the box next to Connect even if the network is not broadcasting its name (SSID), and then click the OK button.


 4. Adjust the Wireless Encryption type of the Router.
  1. Log in to the wireless access point.

   NOTE: Consult the Router User Manual for the step by step instructions on accessing and adjusting the Router settings.

  2. If the wireless encryption is WEP or WPS-PSK(TKIP), change the encryption type to WPS-PSK(AES).


 5. Adjust the wireless channel on the Router.
  1. Log in to the wireless access point.

   NOTE: Consult the Router User Manual for the step by step instructions on accessing and adjusting the Router settings.

  2. Adjust the wireless channel to either Channel 6 or Channel 11.