ID bài viết : 00058807 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Music player không hiển thị ảnh bìa.

    Nếu bạn truyền tập tin nhạc từ máy tính tới máy Walkman của bạn bằng cách kéo và thả, ảnh bìa của tập tin nhạc có thể không được hiển thị.
    Thử sử dụng Media Go để truyền nội dung. Music player có thể hiển thị ảnh bìa.