ID bài viết : 00152904 / Sửa lần cuối : 28/07/2016

Tại sao nhạc được chuyển sang album artwork từ iTunes không hiển thị trong Walkman?

    Tại sao nhạc được chuyển sang album artwork từ iTunes không hiển thị trong Walkman?

    Nếu bạn đã đăng ký album artwork khác với JPEG, album artwork không được hiển thị trên Walkman.