ID bài viết : 00058770 / Sửa lần cuối : 25/08/2016

Làm thế nào tôi có thể phát nhạc trong các định dạng tập tin âm thanh mà không hỗ trợ bởi Hi-Res Audio Player?

  Sử dụng Media Go.
  Media Go có thể được tải từ trang web Sony.
  http://mediago.sony.com/

  LƯU Ý: Để biết thêm thông tin các tập tin âm thanh được hỗ trợ bởi Media Go, tham khảo trang web sau.
  http://mediago.sony.com/enu/features/file-formats

   

  Sử dụng Media Go.
  Media Go có thể được tải từ trang web Sony.
  http://mediago.sony.com/

  LƯU Ý: Để biết thêm thông tin các tập tin âm thanh được hỗ trợ bởi Media Go, tham khảo trang web sau.
  http://mediago.sony.com/enu/features/file-formats