ID bài viết : 00129711 / Sửa lần cuối : 09/09/2015

Những tập tin âm thanh Độ phân giải cao (High-Resolution Audio) nào được hỗ trợ?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Những tập tin âm thanh Độ phân giải cao (High-Resolution Audio) nào được hỗ trợ?

Các loại tập tin được hỗ trợ như sau:

Tập tin WAV, FLAC, ALAC, AIFF và DSD
Tần số tiêu biểu: 96 kHz hoặc cao hơn
Tỷ lệ bit lượng tử (Quantization bit rate): 24 bit hoặc cao hơn