ID bài viết : 00058314 / Sửa lần cuối : 17/05/2016

Tập tin nhạc với phần mở rộng .M4A không thể phát được bằng Hi-Res Audio Player.Music files with the .M4A extension cannot be played using Hi-Res Audio Player. (Copy of Answer 58006)

    Nếu định dạng tập tin là AAC dù cho nó có đuôi mở rộng là .M4A, tập tin nhạc không thể được phát do Hi-Res Audio Player không hỗ trợ định dạng tập tin AAC.
    Một tập tin nhạc với phần mở rộng .M4A được hỗ trợ chỉ khi định dạng tập tin audio là ALAC.

    If the audio file format is AAC even though it has the .M4A extension, the music file cannot be played as Hi-Res Audio Player does not support AAC file format.
    A music file with the .M4A extension is supported only when the audio file format is ALAC.