ID bài viết : 00072941 / Sửa lần cuối : 21/08/2018

Không thể kết nối Internet khi bật IPv6.

Lỗi: Please check your internet connection (Vui lòng kiểm tra kết nối internet) sẽ xuất hiện.

  Thông báo lỗi này có thể xuất hiện nếu Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) hoặc trang web không tương thích với Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6).

  Đối với Android TV

  1. Trước tiên, hãy kiểm tra Network status (Trạng thái kết nối mạng).

   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Network (Mạng) trong danh mục NETWORK & ACCESSORIES (MẠNG & PHỤ KIỆN).
   4. Chọn Advanced settings (Cài đặt nâng cao).
   5. Chọn Network status (Trạng thái mạng).
  2. Nếu trường Internet Access (Truy cập Internet) hiển thị IPv4:OK IPv6:Failed (IPv4:OK IPv6:Thất bại), hãy đặt IPv6 thành Off (Tắt) bằng cách làm theo các bước sau.

   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Network (Mạng) trong danh mục NETWORK & ACCESSORIES (MẠNG & PHỤ KIỆN).
   4. Chọn Advanced settings (Cài đặt nâng cao).
   5. Đối với các mẫu máy phát hành từ năm 2017 trở về trước:
    1. Đối với câu hỏi Do you want to enable IPv6? (Bạn có muốn bật IPv6 không?) hãy chọn No (Không).
    2. Chọn IPv6 setup (Thiết lập IPv6).
    Đối với các mẫu máy phát hành trong năm 2018:
    Chọn IPv6.
     

  Đối với các mẫu máy phát hành năm 2014

  Đặt IPv6 thành Off (Tắt) bằng cách làm theo các bước sau đây:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Network (Mạng).
  4. Chọn IPv6 Setup (Thiết lập IPv6).
  5. Chọn Set up IPv6 connection (Thiết lập kết nối IPv6).
  6. Chọn No (Không).