ID bài viết : 00140685 / Sửa lần cuối : 12/06/2018

Các giao thức IPv4 và IPv6 là gì?

    Giao thức Internet phiên bản 4 (IPv4) là phiên bản hiện tại của Giao thức Internet, hệ thống nhận dạng mà Internet sử dụng để gửi thông tin giữa các thiết bị.

    Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) là phiên bản mới của Giao thức Internet. Giao thức này có không gian địa chỉ 128-bit rộng hơn 4 lần theo đơn vị bit khi so với không gian địa chỉ 32-bit của IPv4.