ID bài viết : 00057332 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Tùy chọn Wi-Fi và NFC có thể được tắt?

  Tùy chọn Wi-Fi và NFC có thể được tắt bởi thiết lập Airplane Mode thành On trong menu máy ảnh theo các bước dưới đây.

  1. Nhấn nút MENU.
  2. Chọn Application.
  3. Chọn Setup.
  4. Chọn Network Settings.
  5. Chọn Airplane Mode.
  6. Chọn On.