ID bài viết : 00201395 / Sửa lần cuối : 28/02/2021

Tôi có thể tắt âm thanh màn trập không?

  Quy trình tắt âm thanh màn trập khác nhau tùy theo mẫu máy: 


  Đối với các mẫu máy có chức năng Chụp yên lặng

  Bạn có thể tắt âm thanh màn trập bằng cách thay đổi các cài đặt máy ảnh:

  • Khi sử dụng ILCE-6100, ILCE-6300, ILCE-6400, ILCE-6500, ILCE-6600, ILCE-7M3, ILCE-7RM2, ILCE-7RM3, ILCE-7RM4, ILCE-7S, ILCE-7SM2 hoặc ILCE-7C:
   MENU  (Camera Settings2) (Cài đặt máy ảnh2) hoặc  (Custom Settings) (Cài đặt tùy chỉnh) →  Silent Shooting (Chụp yên lặng) → On (Bật)
  • Khi sử dụng ILCE-1 hoặc ILCE-7SM3:
   MENU (Shooting) (Chụp ảnh) Shutter/Silent (Màn trập/Yên lặng) → Silent Mode Settings (Cài đặt chế độ yên lặng) → Silent Mode (Chế độ yên lặng) →  On (Bật)

  LƯU Ý:

  • Khi sử dụng chức năng Chụp yên lặng, hãy cẩn thận không vi phạm quyền riêng tư của chủ thể hoặc quyền sử dụng hình ảnh của chủ thể. Bạn tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng các chức năng này.
  • Khi sử dụng chức năng Chụp yên lặng, bạn không thể sử dụng đèn flash. Ngoài ra, còn có các tính năng khác mà bạn không thể sử dụng cùng với hai chức năng này và một số hạn chế về việc sử dụng chúng. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bài viết Có hạn chế nào về việc sử dụng chế độ Silent Shooting (Chụp yên lặng) không? .

  Đối với các mẫu máy có màn trập điện tử

  Bạn có thể chụp hình mà không có âm thanh màn trập bằng cách sử dụng màn trập điện tử.

  • Khi sử dụng ILCE-9 hoặc ILCE-9M2:
   1. MENU  (Camera Settings2) (Cài đặt máy ảnh2) →  Shutter Type (Loại màn trập) → Electronic Shut. (Màn trập điện tử)
   2. MENU  (Camera Settings2) (Cài đặt máy ảnh2) →  Audio signals (Tín hiệu âm thanh) → Off (Tắt) hoặc On:other than e-shut (Bật: không phải màn trập điện tử:)
  • Khi sử dụng ILCE-7SM3:
   • MENU(Shooting) (Chụp ảnh)Shutter/Silent (Màn trập/Yên lặng) → Shutter Type (Loại màn trập) → Electronic Shutter (Màn trập điện tử)
  • Khi sử dụng ILCE-1:
   1. MENU → (Shooting) (Chụp ảnh)Shutter Type (Loại màn trập) → Electronic Shutter (Màn trập điện tử)
   2. MENU → (Setup) (Thiết lập) → Sound Option (Tùy chọn âm thanh) → Audio signals (Tín hiệu âm thanh) → Off (Tắt) hoặc On:w/o shutter (Bật: không có màn trập)

  LƯU Ý:

  • Khi sử dụng màn trập điện tử, hãy cẩn thận không vi phạm quyền riêng tư của chủ thể hoặc quyền sử dụng hình ảnh của chủ thể. Bạn tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng các chức năng này.
  • Khi sử dụng màn trập điện tử, bạn không thể sử dụng đèn flash. Ngoài ra, còn có các tính năng khác mà bạn không thể sử dụng cùng với hai chức năng này và một số hạn chế về việc sử dụng chúng. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bài viết Có hạn chế nào về việc sử dụng màn trập điện tử không? .

  Đối với các mẫu không được liệt kê ở trên

  Đối với các mẫu được trang bị màn trập cơ học, bạn không thể tắt âm thanh màn trập. Ngoài âm thanh của màn trập cơ học, các mẫu máy sau đây cũng phát ra âm thanh điện tử để tăng cường cảm nhận vận hành từ phía người dùng. Rất tiếc, bạn cũng không thể tắt âm thanh điện tử này.

  • ILCE-5000, ILCE-5100, ILCE-QX1, NEX-3N