ID bài viết : 00146101 / Sửa lần cuối : 23/03/2016

Hướng dẫn thiết lập kết nối với mạng không dây hoặc điểm truy cập không dây.

    Hướng dẫn thiết lập kết nối với mạng không dây hoặc điểm truy cập không dây.

    Các thủ tục để thiết lập một kết nối mạng không dây khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành được cài đặt trên máy tính. Thực hiện theo các liên kết thích hợp dưới đây để thiết lập một kết nối với mạng hoặc điểm truy cập không dây