ID bài viết : 00167354 / Sửa lần cuối : 05/10/2021

Không thể ghép đôi thiết bị Bluetooth với hệ thống âm thanh Bluetooth khi kết nối với với điện thoại của tôi.

Không thể ghép đôi thiết bị Bluetooth với hệ thống âm thanh Bluetooth khi kết nối với với điện thoại của tôi.

    Để ghép nối thành công, ngắt kết nối thiết bị Bluetooth đã được kết nối với hệ thống âm thanh Bluetooth và tắt nguồn của thiết bị. Thiết lập hệ thống âm thanh Bluetooth sang trạng thái đợi ghép nối. Bật lại nguồn của thiết bị Bluetooth lên và thử ghép nối lại lần nữa với hệ thống âm thanh Bluetooth.