ID bài viết : 00105961 / Sửa lần cuối : 28/11/2019

Điện thoại kết nối như một thiết bị Bluetooth Audio thay thế hoạt động tự do và thiết bị Bluetooth Audio.

    Nếu điện thoại di động được nhận diện như một thiết bị Bluetooth audio và không phải là thiết bị hoạt động tự do, cố gắng ngắt kết nối  thiết bị khác (như tai nghe) đang được kết nối với điện thoại