ID bài viết : 00105986 / Sửa lần cuối : 28/11/2019

Tổng số lượng tập tin trên mỗi thiết bị USB có thể được đọc bởi các Sony Car stereo là gì?

    Số lượng tối đa các tập tin và thư mục có thể được đọc bởi car stereo là:

    Thiết bị USB Mass Storage / Media Transfer Protocol (MTP)  
    • Số lượng tối đa các thư mục là: 65.535
    • Số lượng tối đa các tập tin là: 10.000

    LƯU Ý: Tất cả các tập tin âm thanh có thể phát trên Apple iPod hoặc iPhone cũng có thể phát trên car stereo