ID bài viết : 00083116 / Sửa lần cuối : 20/06/2014In

Hình ảnh hiển thị trong clip- trên màn hình LCD không đồng bộ với các hình ảnh trên máy ảnh.

    Do đặc điểm của các tín hiệu HDMI khi chụp hoặc quay trong khi xem một hình ảnh Live View, có thể xuất hiện sự sai lệch giữa clip-trên màn hình LCD và máy ảnh. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên quay thử với máy ảnh và clip-trên màn hình LCD trước.