ID bài viết : 00122057 / Sửa lần cuối : 12/06/2016

Tôi có thể xem nội dung 2D thành 3D (mô phỏng 3D) không?

Tôi có thể xem nội dung 2D thành 3D (mô phỏng 3D) không?

    Dàn máy không thể chuyển đổi nội dung 2D sang 3D bởi vì tính năng hiển thị mô phỏng 3D không được hỗ trợ.