ID bài viết : 00143384 / Sửa lần cuối : 26/12/2017In

Cách quay về trình điều khiển thiết bị đã cài đặt trước đó cho Windows 7

  LƯU Ý: Trong Windows 8, hãy làm theo giải pháp sau để quay về trình điều khiển thiết bị đã cài đặt trước đó .

  Nếu không thể cập nhật hoặc cài đặt lại trình điểu khiển, bạn có thể sử dụng quy trình sau để quay về trình điểu khiển đã cài đặt trước đó.

  1. Nhấp vào nút Start (Bắt đầu) rồi nhấp vào Control Panel (Bảng điều khiển).
  2. Trong cửa sổ Control Panel (Bảng điều khiển), nhấp vào Hardware and Sound (Phần cứng và âm thanh).
  3. Trong cửa sổ Hardware and Sound (Phần cứng và âm thanh), trong Devices and Printers (Thiết bị và máy in), hãy nhấp vào Device Manager (Trình quản lý thiết bị).
  4. Trong cửa sổ Device Manager (Trình quản lý thiết bị), nhấp để chọn trình điểu khiển thích hợp.
  5. Trên thanh menu, nhấp vào Action (Thao tác) rồi nhấp vào Properties (Thuộc tính).
  6. Trong menu Properties (Thuộc tính), nhấp vào tab Driver (Trình điểu khiển).
  7. Nhấp nút Roll Back Driver (Quay về trình điểu khiển).
  8. Trong cửa sổ Driver Package rollback (Quay về gói trình điểu khiển), nhấp nút Yes (Có).