ID bài viết : 00255966 / Sửa lần cuối : 19/11/2023In

Tôi có thể gỡ cài đặt các ứng dụng đã cài đặt sẵn không? (Android 9.0 trở lên)

Làm thế nào để tắt các ứng dụng đã cài đặt sẵn?

  Áp dụng cho

  • Android 9.0 trở lên

  Giải pháp

  Bạn không thể gỡ cài đặt phần lớn các ứng dụng đã cài đặt sẵn trong thiết bị của bạn. Hầu hết các ứng dụng này đều do Sony hoặc Google phát triển. Ví dụ: các ứng dụng Nhạc, Album và Camera là của Sony trong khi Google Maps, Gmail, Chrome, Google Play Music và YouTube là các ứng dụng của Google. Facebook là một ứng dụng khác được cài đặt sẵn trong nhiều thiết bị Xperia.

  Mặc dù bạn không thể gỡ cài đặt các ứng dụng này nhưng bạn có thể tắt chúng trong một số trường hợp nhất định. Sau đây là thông tin chi tiết:

  • Các ứng dụng bị tắt trở nên không hoạt động và bị xóa khỏi Màn hình ứng dụng. Bạn có thể bật lại một ứng dụng đã tắt bất cứ khi nào bạn muốn.
  • Bạn có thể gỡ cài đặt một số ứng dụng của bên thứ ba, ngay cả khi chúng đã được cài đặt sẵn.

  Tắt các ứng dụng đã cài đặt sẵn

  Android 10 trở lên

  Cách tắt một ứng dụng đã cài đặt sẵn

  1. Chạm và nhấn giữ vào biểu tượng ứng dụng mà bạn muốn tắt.
  2. Nhấn Thông tin ứng dụng
  3. Nhấn Tắt.
  4. Nếu tùy chọn Tắt không hiển thị, hãy nhấn vào biểu tượng thông tin để có thêm tùy chọn.

  Android 9

  Cách tắt một ứng dụng đã cài đặt sẵn

  1. Chạm và nhấn giữ vào biểu tượng ứng dụng mà bạn muốn tắt.
  2. Nhấn Tắt.
  3. Nếu tùy chọn Tắt không hiển thị, hãy nhấn vào biểu tượng thông tin để có thêm tùy chọn.

  Xóa các ứng dụng

  Android 10 trở lên

  Cách xóa một ứng dụng đã cài đặt

  1. Chạm và nhấn giữ vào ứng dụng mà bạn muốn gỡ cài đặt.
  2. Nhấn Thông tin ứng dụng
  3. Nhấn Gỡ cài đặt.
  4. Nếu tùy chọn Gỡ cài đặt không hiển thị, hãy nhấn vào biểu tượng thông tin để có thêm tùy chọn.

  Android 9

  Cách xóa một ứng dụng đã cài đặt

  1. Chạm và nhấn giữ vào ứng dụng mà bạn muốn gỡ cài đặt.
  2. Nhấn Gỡ cài đặt.
  3. Nếu tùy chọn Gỡ cài đặt không hiển thị, hãy nhấn vào biểu tượng thông tin để có thêm tùy chọn.

  Bật các ứng dụng đã tắt

  Android 9, 10 trở lên

  Cách bật một ứng dụng đã tắt

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Ứng dụng và thông báo > Xem tất cả ứng dụng.
  2. Nhấn Tất cả ứng dụng > Ứng dụng đã tắt.
  3. Tìm và nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn bật.
  4. Nhấn BẬT.