ID bài viết : 00256756 / Sửa lần cuối : 04/09/2023In

Làm thế nào để đặt lại các cài đặt mạng? (Android 9.0 trở lên)

Làm thế nào để đặt lại các cài đặt mạng? / Làm thế nào để xóa tất cả dữ liệu kết nối? / Các cài đặt cụ thể nào được đặt lại bằng tùy chọn Cài lại thông số cài đặt mạng?

   Áp dụng cho

   • Android 9.0 trở lên

   Giải pháp

   Khi bạn cài lại thông số cài đặt mạng (xóa tất cả dữ liệu kết nối), một số tính năng sẽ được khôi phục về mặc định. Các cài đặt bị ảnh hưởng là Wi-Fi®, dữ liệu di động và Bluetooth®.

   Cài lại thông số cài đặt mạng:

   • Cho phép đồng bộ hóa dữ liệu nền.
   • Xóa các giới hạn dữ liệu di động.
   • Xóa tất cả SSID Wi-Fi®.
   • Ngắt kết nối tất cả các giao diện được kết nối.
   • Xóa các thiết bị được ghép nối.
   • Loại bỏ tất cả các hạn chế dữ liệu ứng dụng.
   • Đặt chế độ chọn mạng thành tự động.
   • Đặt loại mạng di động ưu tiên thành loại tốt nhất hiện có.
   • Tắt Chế độ trên máy bay.
   • Tắt Bluetooth®.
   • Tắt chuyển vùng dữ liệu.
   • Tắt điểm phát sóng di động.
   • Tắt VPN.
   • Bật dữ liệu di động.
   • Bật Wi-Fi®.

   Cách cài lại thông số cài đặt mạng

   1. Tìm và nhấn Cài đặt > Hệ thống > Nâng cao > Tùy chọn đặt lại > Cài lại thông số cài đặt mạng.
   2. Nhấn CÀI LẠI THÔNG SỐ CÀI ĐẶT.