ID bài viết : 00248479 / Sửa lần cuối : 28/07/2020In

Cách chuyển giữa lấy nét tự động và lấy nét bằng tay khi có gắn bộ chuyển đổi ngàm ống kính (Dòng NEX)

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Làm theo các bước sau đây để chuyển giữa lấy nét tự động và lấy nét bằng tay.

  Sử dụng LA-EA1 hoặc LA-EA3: Bạn chỉ có thể chuyển chế độ lấy nét khi sử dụng ống kính SAM/SSM. Bạn có thể chuyển giữa lấy nét tự động (AF) và lấy nét bằng tay (MF) bằng cách sử dụng nút chuyển AF/MF trên ống kính.

  Sử dụng LA-EA2 hoặc LA-EA4:

  • Sử dụng ống kính SAM/SSM: Bạn có thể chuyển giữa lấy nét tự động (AF) và lấy nét bằng tay (MF) bằng cách sử dụng nút chuyển AF/MF trên ống kính. Không thể chuyển chế độ lấy nét bằng menu của máy ảnh.
  • Sử dụng các ống kính không phải ống kính SAM/SSM: Bạn có thể chuyển giữa lấy nét tự động (AF) và lấy nét bằng tay (MF) bằng cách sử dụng Focus Mode (Chế độ lấy nét) hoặc AF/MF Select (Chọn AF/MF) trên menu máy ảnh.

  QUAN TRỌNG: Khi sử dụng NEX-7 với ống kính SSM: Bạn chỉ có thể chọn MENUCamera (Máy ảnh) → AF/MF Select (Chọn AF/MF) → MF (Manual Focus) (MF (Lấy nét bằng tay)) khi cần gạt chế độ lấy nét trên ống kính được đặt thành AF. Trong trường hợp này, việc nhấn nút AF/MF có cần gạt chuyển AF/MF/AEL ở vị trí AF/MF sẽ chuyển giữa lấy nét tự động và lấy nét bằng tay.

  LƯU Ý: Single-shot AF (Lấy nét tự động từng ảnh một) hoặc Continuous AF (Lấy nét tự động liên tục) sẽ hoạt động tùy thuộc vào các cài đặt của Autofocus Mode (Chế độ lấy nét tự động).