ID bài viết : 00253050 / Sửa lần cuối : 12/02/2021

Làm cách nào để sử dụng Chế độ Creator khi xem Netflix?

  Áp dụng cho

  • Xperia 5 II
  • Xperia 1 II
  • Xperia 1
  • Xperia 5

  Giải pháp

  Khi bạn xem phim Netflix trên Xperia 1 hoặc Xperia 5, Xperia 1 II hoặc Xperia 5 II, Chế độ Creator sẽ tự động được bật nếu bạn đã bật chế độ Auto creator.

  Để bật chế độ Auto creator

  1. Tìm và chạm vào Settings (Cài đặt) > Display (Hiển thị) > Image quality settings (Cài đặt chất lượng hình ảnh).
  2. Đảm bảo bạn đã chọn Standard mode (Chế độ tiêu chuẩn).
  3. Chạm vào thanh trượt kế bên Auto creator mode (Chế độ Auto creator) để bật tùy chọn.